หน่วยงานภายในลิงค์ภายนอก

 

 
 
 

พื้นที่รับผิดชอบ

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ได้แก่ อ.เมืองยโสธร อ.ทรายมูล และ อ.กุมชุม

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ได้แก่ อ.คำเขิ้อนแก้ว อ.มหาชนะชัย และอ.ค้อวัง

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ได้แก่ อ.ป่าติ้ว อ.ไทยเจริญ และอ.เลิงนกทา

บทเพลงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
เพลง: พ่อหลวงของชลประทาน 

โครงการชลประทานยโสธร ถ.อรุณประเสริฐ บ.กิโลสาม ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร 045-711-487 FAX 045-711-200