รายงานการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรฯและยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการประชุม ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด

กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

แผ่นผับ "แล้วนี้..." ดาวน์โหล