กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

วีดิทัศน์สัมภาษณ์พิเศษ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560  ดาวน์โหลด

วีดิทัศน์รายการเดินหน้าประเทศไทย "เดินหน้าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ" ดาวน์โหลด

Logo 115 ปี กรมชลประทาน ดาวน์โหลด

แผ่นผับ "แล้วนี้..." ดาวน์โหล