เข้าสู่หน้าหลัก / ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 2 ม. 13 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210
โทรศัพท์. 0-3251-0798-9
โทรสาร. 0-3251-0798-9