ยินดีต้อนรับสู่....คลังความรู้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม


    
ชลประทานน้ำหยด และแก้มลิง

     สัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่
การบริหารจัดการน้ำสมัยใหม่ ครั้งที่ 1

    
รายงานการจัดทำข้อมูลพื้นที่ชลประทานโดยใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และภาพถ่ายทางอากาศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่

    คู่มือประดิษฐ์ Mascot "น้องหยดน้ำ"
    การรายงานผลการดำเนินงานเพื่อขอรับรางวัล
คุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี 2554
ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการ "การป้องกัน
และบรรเทาภัยแล้ง แบบบูรณาการ" โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่

    วิธีการซ่อมแซมฝายยาง
  หน้า  1  l  2