ค้นหาข้อมูล

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+043 756 00 234 03
office@fashionline.com
Agnes Bart

เวลา

แพร่ °C
  02.06.2020 Wetter Ostsee

พยากรณ์อากาศ

มาตรฐานการจัดทำหนังสือราชการ

Facebook

           เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จ.แพร่ ได้ร่วมกันวางแนวกระสอบทรายกั้นแม่น้ำยม ณ บริเวณจุดสูบน้ำดอยเวียงผี ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ได้รับเกียรติจาก นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานดำเนินการ โดยมี นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ นายชัยฤทธิ์ ไทยสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำฯแม่ยม และนายเมธี วุฒิเจริญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
           การดำเนินงานวางแนวกระสอบทรายกั้นแม่น้ำยม บริเวณดอยเวียงผีครั้งนี้ กรมชลประทาน และโครงการส่งน้ำฯแม่ยม ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี เนื่องจากแม่น้ำยมไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนให้เกษตรกรไว้ใช้เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง โดยมีการกำหนดรอบเวรจัดสรรน้ำให้แต่ละกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ นำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดรอบเวรการส่งน้ำ ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. – 30 มี.ค. 57 มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.สอง
อ.หนองม่วงไข่ และ อ.เมืองแพร่ ด้วยการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง ติดตั้งเพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำยมลงสู่คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาของแม่น้ำยม ก่อนปล่อยน้ำเข้าคลองซอยต่างๆ กระจายสู่เกษตรกรผู้ใช้น้ำเพาะปลูกพืชฤดูแล้งอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อตกลงที่กลุ่มผู้ใช้น้ำได้ร่วมกันวางไว้ เพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน ซึ่งคาดว่าจะมีพื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้ำยม ได้รับประโยชน์จากการจัดสรรน้ำประมาณ 15,000 ไร่

ผู้อำนวยการ

นายไพโรจน์ วงศ์สูง
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำฯแม่ยม

ปริมาณน้ำฝายแม่ยม


น้ำหน้าฝาย 180.80 ม.รทก.
น้ำท้ายฝาย 174.00 ม.รทก.
น้ำล้นฝาย 20.016 ลบ.ม./วิ.
ปริมาณฝน - มม.
LMC 15.832 ลบ.ม./วิ.
RMC 15.621 ลบ.ม./วิ.

สถานการณ์น้ำรายชั่วโมง

ปริมาณน้ำย้อนหลังปี 

สถิติการเพาะปลูกพืช

ระหว่างวันที่
8 - 14 ส.ค. 2561
ชนิดพืช ปลูก เก็บเกี่ยว
ข้าวนาปี 184,543 -
พืชไร่ 1,916 -
พืชผัก 6 -
บ่อปลา 776 -
อื่นๆ 2,594 -
รวม 189,835 -

ความก้าวหน้าปลูกพืช
ฤดูฝน ปี 2561
ความก้าวหน้าปลูกพืช
ฤดูแล้ง ปี 2560/61
**--------------------------------**

คลังความรู้

ดาวน์โหลด

ระบบสมาชิก

สถิติการเยี่ยมชม

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่
704 หมู่ 9 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทร.054-511356


Copyright © 2020 Fashion Line Rights Reserved.