Image
 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำเดือน

กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

 • Image

  โครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

  มีการขุดลอกคูคลอง ตัดหญ้า ให้มีสภาพสะอาด สวยงาม ...

 • Image

  รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่

  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านแดนชล ...

 • Image

  ประชุมเพื่อเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแพร่ ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ...

 • Image

  รองแม่ทัพภาคที่ 3 ลงตรวจพื้นที่บริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเป้า

  เพื่อติดตามและรับทราบข้อมูลการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ...

 • Image

  กิจกรรม “ HAPPY NEW YEAR” 2018

  สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผาสุกให้กับเจ้าหน้าที่ ...

 • Image

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  เพื่อนำงานบริการจากทุกภาคส่วน ออกให้บริการประชาชนและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน...

 • Image

  ประชุมประจำเดือนมกราคม 2561

  เป็นการประสานราชการ ชี้แจงนโยบายของอธิบดีกรมชลประทาน และแนวทางการปฏิบัติงาน ...

 • Image

  ประชุม "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปี พ.ศ.2561

  ทบทวนการดำเนินโครงการฯ และแผนปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ...