Image
 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำเดือน

กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

 • Image

  ประชุมติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) ...

 • Image

  ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำยม ครั้งที่ 7/2560

  เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ...

 • Image

  ประชุมการติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้อง

  เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่ ...

 • Image

  ร่วมพิธีเปิดศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม

  เพื่อพัฒนาให้เกิดแล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญา ...

 • Image

  ประชุมทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ 2560-2564)

  เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเป็นกลไกสำคัญในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ...

 • Image

  จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ...

 • Image

  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดแพร่

  ครั้งที่ 8/2560 ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ...

 • Image

  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำ

  เพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด...