Image
 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำเดือน

กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

 • Image

  องคมนตรี(นายพลากร สุวรรณรัฐ)ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  รับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...

 • Image

  ตรวจงานพื้นที่ของ ผชป.4

  เตรียมความพร้อมในการติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตจังหวัดแพร่...

 • Image

  ประชุมการตรวจติดตามและรับฟังข้อมูลการปฏิบัติงานส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

  เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของจังหวัดเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ...

 • Image

  ประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2560/2561

  รับทราบสถานการณ์น้ำและประเมินผลการดำเนินงาน ...

 • Image

  ประชุมประจำเดือน

  เป็นการประสานราชการ และแนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึงติดตามความก้าวหน้า ...

 • Image

  กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

  การบำรุงรักษาต้นไม้ การพรวนดิน แผ้วถางวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลูกซ่อมต้นไม้ ...

 • Image

  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดแพร่

  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด ...

 • Image

  ส่งมอบดอกดาวเรืองแปลงกลาง จำนวน 3,000 ต้น

  เพื่อใช้ตกแต่งสถานที่สำคัญ พร้อมด้วยกับจิตอาสา นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป ...