รายงานสถานการณ์น้ำ ชป.หนองคาย วันที่ 29 มกราคม 2561

รายงานสถานการณ์น้ำ ชป.หนองคาย วันที่ 29 มกราคม 2561
1. อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 5 แห่ง มีปริมาณน้ำ 18.610 ล้าน ลบ.ม. (77.40%)
2. ปริมาณน้ำฝนสถานีวังฮู 0.00 มม. (หัวงานโครงการ) สะสม 0.30มม.น้อยกว่าค่าเฉลี่ย (1,405.8 มม.) 1,405.5 มม.
3. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 60/61 เพาะปลูกแล้ว 5,976 ไร่ จากแผนทั้งหมด 7,344 ไร่
4.ปตร ทั้งหมด 7 แห่ง ปิดบาน 7 แห่ง
5. ระดับน้ำโขง สถานี KH1 เวลา 7.00 น ม. 156.18 ม. รทก. เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานตอนเช้า 0.04 ม. ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 9.150 ม. (ระดับ ตลิ่ง 12.33 ม.) เปรียบเทียบปี 2561 สูงกว่าปี 2560 ที่ 0.79