โครงการชลประทานหนองคาย ประชุมประจำเดือน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน หนองคาย ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานหนองคาย เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงฯ และแนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานหนองคาย โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน