ร่วมงานเกษียณอายุราชการอธิบดีกรมชลประทาน

ร่วมงานเกษียณอายุราชการอธิบดีกรมชลประทาน อ.ภูเรือ จ.เลย