โครงการชลประทานหนองคาย ร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชนุเคราะห์ ตำบลพระธาตุพังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

โครงการชลประทานหนองคาย ร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
ปี 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชนุเคราะห์ ตำบลพระธาตุพังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคายและนายบรรเจิด สิทธิจู หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชนุเคราะห์ ตำบลพระธาตุพังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก