รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย วันที่ 9 ตุลาคม 2561

รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย วันที่ 9 ตุลาคม 2561
1. อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 6 แห่ง มีปริมาณน้ำ 26.158 ล้าน ลบ.ม. ( 92.90 % )
2. ปริมาณน้ำฝนสถานีวังฮู 0.0 มม. (หัวงานโครงการ) สะสม 1,189.5 มม.น้อยกว่าค่าเฉลี่ย (1,405.8 มม.) 216.3 มม.
3. รายงานการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 61 เพาะปลูกแล้ว 17,257 ไร่ ( 95.76% )จากแผนทั้งหมด 18,021 ไร่ เก็บเกี่ยว 0 %
4. ปตร. ทั้งหมด 7 แห่ง เปิดบาน 3 แห่ง ปิดบาน 4 แห่ง
5. ระดับน้ำโขง สถานี KH1 เวลา 7.00 น. 159.03 ม. ม.รทก. ลดลงจากเมื่อวานตอนเช้า 0.22 ม. ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 6.17 (ระดับ ตลิ่ง 12.20 ม.) เปรียบเทียบปี 2561 สูงกว่าปี 2560 ที่ 1.13 ม.
ปริมาณน้ำอ่างขนาดกลางวันวันที่ 9 ตุลาคม 2561
อ่างฯ ห้วยบังพวน 101.90 % เปิดบาน
อ่างฯ หนองสองห้อง 56.70% ปิดบาน
อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก 76.40% เปิดบาน
อ่างฯ ห้วยทอน(ตอนบน) 103.90% ปิดบาน
อ่างฯ ห้วยหินแก้ว 100.40% ปิดบาน
อ่างฯห้วยไฮ 65.00% ปิดบาน
(ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานหนองคาย รายงาน)