รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย วันที่ 30 เมษายน 2562

รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย
วันที่ 30 เมษายน 2562
1. อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 6 แห่ง มีปริมาณน้ำ 12.744 ล้าน ลบ.ม. ( 45.30 % )
2. ปริมาณน้ำฝนสถานีวังฮู 0.00 มม. (หัวงานโครงการ) น้อยกว่าค่าเฉลี่ย (1,405.8 มม.) 0.0% สะสม 87.30 มม.
3. รายงานการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/62 เพาะปลูกแล้ว 11,187 ไร่ ( 116.47% )จากแผนทั้งหมด 9,605 ไร่ ได้เก็บเกี่ยว 9,605 ไร่
4. ปตร. ทั้งหมด 7 แห่ง ปิดบาน 7 แห่ง
5. ระดับน้ำโขง สถานี KH1 เวลา 7.00 น. 156.75 ม. ม.รทก. ลดลงจากเมื่อวานตอนเช้า 0.02 ม. ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 8.450 (ระดับ ตลิ่ง 12.20 ม.) เปรียบเทียบ ปี 2562 สูงกว่า ปี 2561 ที่ 0.10 ม.
ปริมาณน้ำอ่า'ขนาดกลาง
วันที่ 30 เมษายน 2562
อ่างฯ ห้วยบังพวน 7.20% ปิดบาน
อ่างฯ หนองสองห้อง 39.00 % ปิดบาน
อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก 15.50 % ปิดบาน
อ่างฯ ห้วยทอน(ตอนบน) 79.80 % ปิดบาน
อ่างฯ ห้วยหินแก้ว 56.40 % ปิดบาน
อ่างฯห้วยไฮ 70.40 % ปิดบาน