รายงานสถานการณ์น้ำ ชป.หนองคาย วันที่ 17 ตุลาคม 2560

รายงานสถานการณ์น้ำ ชป.หนองคาย วันที่ 17 ตุลาคม 2560
1. อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 5 แห่ง มีปริมาณน้ำ 24.170 ล้าน ลบ.ม. (104.70 %)
2. ปริมาณน้ำฝนสถานีวังฮู 9.3 มม สะสม 1,376.00 มม.น้อยกว่าค่าเฉลี่ย (1,405.8 มม.) 29.8 มม. ปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่ อ่างเก็บน้ำหนองสองห้อง 56.30 มม.
3. แผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน 2560 ในเขตชลประทาน 18,062 ไร่ เพาะปลูกแล้ว 18,427 ไร่ คิดเป็น 102.02 % (เก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง 59/60 เสร็จ 100%)
4.ปตร ทั้งหมด 7 แห่ง ปิดบาน 3 แห่ง เปิดบาน 4 แห่ง และ ปตร ห้วยหลวง เปิดบาน 3 บาน ยกบานพ้นน้ำ
5. ระดับน้ำโขง สถานี KH1 เวลา 7.00 น 6.29 ม. 159.29 ม. รทก ลดลงจากเมื่อวานตอนเช้า 0.27 ม ต่ำกว่าระดับตลิง 6.04 ม. (ระดับ ตลิ่ง 12.33 ม.) เปรียบเทียบปี 2560 สูงกว่าปี 2559 ที่ 0.88