รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
1. อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 5 แห่ง มีปริมาณน้ำ 12.335 ล้าน ลบ.ม. (51.30%)
2. ปริมาณน้ำฝนสถานีวังฮู 28.0 มม. (หัวงานโครงการ) สะสม 614.7 มม.น้อยกว่าค่าเฉลี่ย (1,405.8 มม.) 791.1 มม.
3. รายงานการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 61 เพาะปลูกแล้ว 19,618 ไร่ ( 108.86% )จากแผนทั้งหมด 18,021 ไร่ เก็บเกี่ยว 0 %
4.ปตร. ทั้งหมด 7 แห่ง เปิดบาน 4 แห่ง
5. ระดับน้ำโขง สถานี KH1 เวลา 7.00 น. 157.37 ม. ม.รทก.ลดลงจากเมื่อวานตอนเช้า 0.04 ม. ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 7.960 ม. (ระดับ ตลิ่ง 12.33 ม.) เปรียบเทียบปี 2561 สูงกว่าปี 2560 ที่ 0.33 ม.
อ่างฯ ห้วยบังพวน 29.80% เปิดบาน
อ่างฯ หนองสองห้อง 56.90% ปิดบาน
อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก 69.10% เปิดบาน
อ่างฯ ห้วยทอน(ตอนบน) 63.40% เปิดบาน
อ่างฯ ห้วยหินแก้ว 60.60% เปิดบาน