รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย วันที่ 14 มิถุนายน 2561

รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย วันที่ 14 มิถุนายน 2561
1. อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 5 แห่ง มีปริมาณน้ำ 10.588 ล้าน ลบ.ม. (44.10%)
2. ปริมาณน้ำฝนสถานีวังฮู 2.3 มม. (หัวงานโครงการ) สะสม 445.4 มม.น้อยกว่าค่าเฉลี่ย (1,405.8 มม.) 960.4 มม.
3. รายงานการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 61 เพาะปลูกแล้ว 8,554 ไร่ ( 47.46% )จากแผนทั้งหมด 18,021 ไร่ เก็บเกี่ยว 0 %
4.ปตร. ทั้งหมด 7 แห่ง เปิดบาน 5 แห่ง
5. ระดับน้ำโขง สถานี KH1 เวลา 7.00 น. 157.53 ม. ม.รทก.ลดลงจากเมื่อวานตอนเช้า 0.19 ม. ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 7.800 ม. (ระดับ ตลิ่ง 12.33 ม.) เปรียบเทียบปี 2561 สูงกว่าปี 2560 ที่ 0.41 ม.
อ่างฯ ห้วยบังพวน 14.90% เปิดบาน
อ่างฯ หนองสองห้อง 52.50% ปิดบาน
อ่างฯ ห้วยเปลวเงือก 61.20% ปิดบาน
อ่างฯ ห้วยทอน(ตอนบน) 63.40% ปิดบาน
อ่างฯ ห้วยหินแก้ว 55.60% ปิดบาน