รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

รายงานสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานหนองคาย วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
1. อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 5 แห่ง มีปริมาณน้ำ 10.000 ล้าน ลบ.ม. (41.60%)
2. ปริมาณน้ำฝนสถานีวังฮู 2.5 มม. (หัวงานโครงการ) สะสม 229.3 มม.น้อยกว่าค่าเฉลี่ย (1,405.8 มม.) 1,179 มม.
3. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 60/61 เพาะปลูกแล้ว 6,005 ไร่ จากแผนทั้งหมด 7,344 ไร่ เก็บเกี่ยวเต็ม 100 %
4.ปตร. ทั้งหมด 7 แห่ง เปิดบาน 1 แห่ง
5. ระดับน้ำโขง สถานี KH1 เวลา 7.00 น. 157.45 ม. ม.รทก. ลดลงจากเมื่อวานตอนเช้า 0.03 ม. ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 7.880 ม. (ระดับ ตลิ่ง 12.33 ม.) เปรียบเทียบปี 2561 สูงกว่าปี 2560 ที่ 0.86 ม