โครงการชลประทานหนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำ จังหวัดหนองคาย

โครงการชลประทานหนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ำ จังหวัดหนองคาย
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาลชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยนายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคายและ นายภานุวัฒน์ สีตะวัน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยนายอำเภอ 9 อำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำจังหวัดหนองคาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืนต่อไป