โครงการชลประทานหนองคาย ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนงานปี 2561

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประธานที่ 5 เป็นประทานการประชุมและตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งบเหลื่อมปีและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานหนองคาย โดยมี นายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายฯ หัวหน้างานฯ โครงการชลประทานหนองคายให้การต้อนรับพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบ และรับทราบข้อชี้แนะในการปฏิบัติงานต่อไป