รายงานสถานการณ์น้ำ ชป.หนองคาย วันที่ 9 ตุลาคม 2560

1. อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 5 แห่ง มีปริมาณน้ำ 24.144 ล้าน ลบ.ม. (100.40%)
2. ปริมาณน้ำฝนสถานีวังฮู - ม. สะสม 1,333.50 มม.น้อยกว่าค่าเฉลี่ย (1,405.8 มม.) 72.3 มม. ปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่ - มม.
3. แผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน 2560 ในเขตชลประทาน 18,062 ไร่ เพาะปลูกแล้ว 18,427 ไร่ คิดเป็น 102.02 % (เก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง 59/60 เสร็จ 100%)
4.ปตร ทั้งหมด 7 แห่ง ปิดบาน 2 แห่ง เปิดบาน 5 แห่ง และ ปตร ห้วยหลวง เปิดบาน 3 บาน ยกบานพ้นน้ำ
5. ระดับน้ำโขง สถานี KH1 เวลา 7.00 น 7.16 ม. 160.16 ม. รทก ลดลงจากเมื่อวานตอนเช้า 0.28 ม. ต่ำกว่าระดับตลิง 5.17 ม. (ระดับ ตลิ่ง 12.33 ม.) เปรียบเทียบปี 2560 สูงกว่าปี 2559 ที่ 0.97 ม