โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5
28 หมู่ 6 ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 โทร. 0 4241 1196 โทรสาร. 0 4242 0991

E-mail : Nongkhai@mail.rid.go.th