โครงสร้างบุคลากรและอัตรากำลัง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก  สำนักชลประทานที่ 9  กรมชลประทาน
เขื่อนนายก
  • โครงสร้างบุคลากรและอัตรากำลัง
ผู้บริหารโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนยก
นายอำนวย   ยาดี
ผอ.คบ.นครนายก

นางเสาวภาพันธ์ พรมสุวรรณ
บท.คบ.นครนายก

นายประวีณ ชนะชัย
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
นายสุรัตน์ ประเสริฐผล
ฝวศ.คบ.นครนายก
นายชรินทร์ หล่อใจ
ฝจน.คบ.นครนายก
นายประเทือง ศรีทับทิม
ฝชก.คบ.นครนายก
นายสุนทร ซื่อเลื่อม
ฝสบ.คบ.ที่ 1
นายไพศาล จันทรานิมิตร
ฝสบ.คบ. ที่ 2
นายปัญญา โลหิตจันทร
ฝสบ.คบ. ที่ 3
นายสุรเชษฐ น่วมนุ่ม
ฝสบ.คบ. ที่ 4
แผนภูมิโครงสร้างอัตรากำลัง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก
ผู้ำอำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก
งาบริหารทั่วไป
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ
ฝ่ายช่างกล
ข้าราชการ  4  คน
ลูกจ้างประจำ  13 คน
พนักงานราชการ  1 คน
ข้าราชการ  3 คน
ลูกจ้างประจำ  4  คน
ข้าราชการ  1 คน
ลูกจ้างประจำ  5  คน
ข้าราชการ  1  คน
ลูกจ้างประจำ 20 คน
ข้าราชการ  16  คน
ลูกจ้างประจำ  178  คน
พนักงานราชการ  1  คน
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุง
รักษาที่ 1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุง
รักษาที่ 2
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุง
รักษาที่ 3
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุง
รักษาที่ 4
ข้าราชการ  1  คน
ลูกจ้างประจำ 29 คน
ข้าราชการ  2  คน
ลูกจ้างประจำ 16 คน
ข้าราชการ  1  คน
ลูกจ้างประจำ 59 คน
ข้าราชการ  2  คน
ลูกจ้างประจำ 33 คน
แผนที่โครงการส่งน้ำฯ นครนายก