ระบบสมาชิก

     

มาตรวัดความดันน้ำ
(Piezometer)

   มาตรวัดความดันน้ำ(Piezometer) คือเครื่องมือที่ใช้วัดความดันน้ำในมวลดินหรือหิน ซึ่งเขื่อนขุนด่านปราการชลได้มีการติดตั้งมาตรวัดความดันน้ำแบบไฟฟ้าชนิด Vibrating Wire ซึ่งมีข้อดีที่ไม่ต้องปรับแก้ค่าเนื่องจากความยาวสาย เพราะความต้านทานของเส้นลวดในสายไม่มีผลต่อความถี่ที่วัดได้ และไม่เกิดช่วงล่าเนื่องจากเครื่องมือ โดยหลักการทำงานของหัววัดชนิดนี้ จะใช้หลักการความถี่การสั่นของเส้นลวดที่ขึงตรึงระหว่างจุดคงที่กับแผ่นโลหะที่รับแรงได(Flexible Diaphragm) ซึ่งมาตรวัดที่ติดตั้งในโครงการนี้สามารถวัดแรงดันได้ถึง 200 เมตร-น้ำ และวัดแรงดันติดลบ (Negative pore water pressure) ได

   ค่าที่อ่านได้จากมาตรวัดนี้จะแสดงเป็นค่าความถี่การสั่นของเส้นลวด ดังนั้นจึงต้องนำค่าความถี่นี้มาแปลงเป็นค่าความดัน โดยนำไปคำนวณในสมการสอบเทียบ(Calibration Equation) ซึ่งมาตรวัดแต่ละตัว ก็จะมีสมการสอบเทียบแตกต่างกันไป โดยสมการเหล่านี้ได้จากการสอบเทียบในห้องปฏิบัติการก่อนที่จะนำไปติดตั้งจริงในสนาม

   เขื่อนขุนด่านปราการชล ได้มีการติดตั้งมาตรวัดความดันน้ำที่ใต้ฐานเขื่อนคอนกรีตบดอัดทั้งสิ้น 106 หัวตลอดความยาวเขื่อน เพื่อต้องการทราบถึงพฤติกรรมความดันน้ำได้ทุกสภาพของหินฐานราก  โดยการอ่านค่านั้นจะทำการอ่านค่าที่ Terminal Box ซึ่งเป็นตำแหน่งที่รวบรวมสายสัญญาณโดยมี 3 ตำแหน่ง ได้แก่ บริเวณฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของเขื่อน RCC-B และอีกหนึ่งแห่งที่เขื่อน RCC-S ส่วนเขื่อนดินปิดช่องเขาต่ำมีการติดตั้งทั้งในหินฐานรากและตัวเขื่อนทั้งสิ้น 18 หัว และรวบรวมสายสัญญาณทั้งหมดไปยัง Terminal Box ซึ่งอยู่บนสันเขื่อน

   การอ่านค่าสามารถอ่านได้ 2 วิธีคือ วิธีแรกจะใช้ Portable Data Logger เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับ Terminal Box ส่วนอีกวิธีจะเป็นการอ่านค่าที่ห้องควบคุมระยะไกล (Control House) ซึ่งเป็นห้องที่ใช้ควบคุมระบบ SCADA ของโครงการ

 
 
 
 
Copy Right © 2006 : http://gerd.eng.ku.ac.th/thadandam. All Right reserved.