เข้าสู่เว็บไซต์โครงการชลประทานกาญจนบุรี

โครงการชลประทานกาญจนบุรี เลขที่ 7 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71100   โทร.0-34-564-386 โทรสาร.0-34-564-387
สำนักงานชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรแกละสหกรณ์