Pages

รายงานผลความก้าวหน้า ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักชลประทานที่12
ประจำปีงบประมาณ 2558

วิสัยทัศน์ | ค่านิยม | พันธกิจ ..อ่านต่อ
รายงานผลความก้าวหน้า ตามตัวชี้วัด2558 - ทุกวันที่10ของเดือน
+ กรอบรายงาน รอบ12เดือน - 9ตค.58
+ กรอบรายงาน รอบ11เดือน - 9กย.58
+ กรอบรายงาน รอบ10เดือน- 5สค.58
+ กรอบรายงาน รอบ9เดือน- 8 ก.ค58
+ กรอบรายงาน รอบ8เดือน- 8 มิย.58
+ กรอบรายงาน รอบ7เดือน- 11 พค.58
+ กรอบรายงาน รอบ6เดือน- 29 เมย.58
คำรับรองการปฏิบัติราชการ2558-สชป.12. 12มีค.58
ร่างการจัดทำการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองปี2558 (24กพ.58)
รายงานผลความก้าวหน้า ตามตัวชี้วัด2557
รายงานการตรวจทานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองปี2557 (19พย.57)
สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง
และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
(15ตค.57)
+ กรอบรายงาน รอบ12เดือน 10 ตค. 57
+ กรอบรายงาน รอบ11เดือน 10 กย. 57
+ กรอบรายงาน รอบ10เดือน 13 สค. 57
+ กรอบรายงาน รอบ9เดือน 9 กค. 57
+ กรอบรายงาน รอบ8เดือน 18 มิย. 57
+ กรอบรายงาน รอบ7เดือน 19 พค. 57
+ กรอบรายงาน รอบ6เดือน 18 เมย.57
คำรับรองการปฏิบัติราชการ2557-สชป.12. 31มีค.57
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ2557(แยกรายโครงการ). 25มีค.57
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ2557. 25กพ.57..ด่วนที่สุด
สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง
และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
(20พย.56)
สรุปคะแนนผลการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ2556.(ประเมินโดยกองแผนงาน)
รายงานผลความก้าวหน้า ตามตัวชี้วัด2556
+ กรอบรายงาน รอบ12เดือน - 07 ตค.56
+ กรอบรายงาน รอบ11เดือน - 10ก.ย.56
+ กรอบรายงาน รอบ10เดือน - 16ส.ค.56
+ กรอบรายงาน รอบ9เดือน - 19ก.ค.56
+ กรอบรายงาน รอบ8เดือน - 20มิ.ย.56
+ กรอบรายงาน รอบ7เดือน- 19 พค.56
+ กรอบรายงาน รอบ6เดือน- 19 เมย.56
คำรับรองปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัด2556-สชป.12- 28กพ.56
ตัวอย่างกรอบรายงาน ตามตัวชี้วัด2556-สชป.12 11มค.56
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง .. อ่านต่อ
รายงานผลความก้าวหน้า ตามตัวชี้วัด2555
+ ครบรอบ 12เดือน (แก้ไข)7พ.ย.55
+ ครบรอบ 12เดือน
+ ครบรอบ 6เดือน
รายงานผลความก้าวหน้า ตามตัวชี้วัด2554
+ ครบรอบ11เดือน(20กย.54)
+ ครบรอบ10เดือน(22ส.ค.54)
+ ครบรอบ9เดือน(19ก.ค.54)
+ ครบรอบ8เดือน(20มิ.ย.54)
+ ครบรอบ7เดือน(8พค.54)
+ ครบรอบ 6เดือน(20เมย.54)
รายงานผลความก้าวหน้า ตามตัวชี้วัด2553
+ ครบรอบ 12 เดือน-แก้ไข(19ต.ค.53)
+ ครบรอบ 12 เดือน(18ต.ค.53)
+ ครบรอบ 11 เดือน (09ก.ย.53)
+ ครบรอบ 10 เดือน (16ส.ค.53)
+ ครบรอบ 9 เดือน (8 ก.ค.53)
+ ครบรอบ 8 เดือน (17 มิ.ย.2553)
+ ครบรอบ 7 เดือน (14 พ.ค.2553
+ ครบรอบ 6 เดือน (28 เม.ย.2553)

Download..จาก สบค.

 

บอกเล่า..ให้รู้..จาก กพร.กรมชลประทาน

 

แผนยุทธศาสตร์กรมฯ

คำรับรองปฏิบัติราชการ-
สำนักชลประทานที่12