นายโบว์แดง ทาแก้ว
ผู้อำนวยการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 
 


หน้าที่ความรับผิดชอบ
   
สภาพทั่วไป
 
ที่ตั้งและอาณาเขต
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่บนเส้นรุ้งที่ 22N ถึง 60 S เส้นแวงที่ 97 E ถึง 31 W
   
อาณาเขต
  ทิศเหนือ - ติดต่อกับจังหวัดอ่างทองและจังหวัดลพบุรี
  ทิศใต้ - ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรีและจังหวีดปทุมธานี
  ทิศตะวันออก - ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี
  ทิศตะวันตก - ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี
   
ที่ตั้ง
  โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ 2 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่หัวงานโครงการประมาณ 23 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา ลักษณภูมิประเทศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นที่ลุ่มภาคกลาง เป็นแหล่งอู่ข้าว อู่น้ำของประเทศ มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน รวม 4 สาย คือแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี มีพ้นที่ทั้งหมด 1,596,875 ไร่ เป็นพื้นที่ชลประทาน 1,364,710 ไร่ อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา 13 โครงการ
   

Google

Google
โครงการชลประทานพระนครศรียุธยา